Stadgar

Reviderade och fastställda 2008.03.27

 1. NAMN
  KARLSKRONA BÅTKLUBBARS SAMORGANISATION stiftad 1961.10.04 är ett
  representantskap för inom Karlskrona kommun verksamma båtklubbar/sällskap .
 1. ÄNDAMÅL och SYFTE
  Samorganisationens ändamål och syfte är:
  2: 1 att verka för medlemmarna i ett kommunalt BÅTRÅD och där särskilt tillvarataga båtlivets intressen i frågor som rör båtplatser och uppläggsplatser.
  2:2 att genom BÅTRÅDET vara kontaktorgan och remissinstans i kommunala båtlivsfrågor.
  2:3 att i övrigt vara samarbetsorgan för anslutna klubbar/sällskap i för dem angelägna och gemensamma frågor.
 1. MEDLEMSKAP
  3: 1 Medlemskap kan efter skriftlig framställning beviljas båtklubb/sällskap som är verksam inom Karlskrona kommun.
  3:2 Ansökan om medlemskap skall åtföljas av stadgar och uppgift på styrelse och medlemsantal.
  3:3 Medlem som önskar utträde ur samorganisationen skall skriftligt meddela detta.
  3:4 Medlem, som icke ställer sig samorganisationens stadgar eller fattade beslut till efterrättelse, eller bevisligen motarbetar organisationen och medlemmarnas intresse, kan uteslutas ur samorganisationen.
  3:5 Fråga om medlems uteslutning skall prövas vid två på varandra följande sammanträden. För beslut om uteslutning krävs minst 2/3 av vid sammanträdet avgivna röster.
 1. BESLUTANDE ORGAN
  Beslutande organ är:
  4:1 Årssammanträdet
  4:2 Allmänt sammanträde
  4:3 Styrelsen
 1. VERKSAMHETSÅR
  Samorganisationens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
 1. UPPGIFTER FRÅN ANSLUTNA KLUBBAR/SÄLLSKAP
  Medlem skall senast den 31 jan. årligen insända uppgift på antalet medlemmar samt i övrigt anmäla förändringar i styrelsesammansättning.
 1. AVGIFTER
  Medlem skall inom 2 mån. från årssammanträdet erlägga av sammanträdet beslutade avgifter.
 1. ÅRSSAMMANTRÄDE
  8:1 Årssammanträdet avhålles under mars månad.
  8:2 Motioner som skall behandlas vid årssammanträdet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
  8:3 Datum och plats för årssammanträdet meddelas senast 1 månad i förväg. Kallelse och handlingar för årssammanträdet utsändes senast 3 veckor före årssammanträdet.
  8:4 Medlem äger vid årssammanträdet 2 röster för 0-50 registrerade medlemmar samt därefter 1 röst för varje ytterligare påbörjat 50-tal. Varje medlem erhåller dock högst 5 röster.
  8:5 Följande ärenden skall förekomma på årssammanträdet:
  Val av ordförande för sammanträdet
  Val av sekreterare för sammanträdet
  Val av två personer att jämte ordföranden justera årssammanträdets protokoll.
  Sammanträdets behöriga utlysande
  Fastställande av dagordningen
  Upprop och fastställande av röstlängd
  Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
  Revisorernas berättelse
  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  Behandling av inkomna motioner och ärenden
  Behandling av styrelsens förslag till åtgärder under året.
  Fastställande av budget
  Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av styrelseordförande
  Val av revisorer och revisorsuppleanter
  Val av ledamöter till båtrådet
  Val av valberedning
  Övriga ärenden som styrelsen vill hänskjuta till årsmötet
 1. ALLMÄNT SAMMANTRÄDE
  9: 1 Allmänt sammanträde hålles när styrelsen eller båtråds- representanterna finner så påkallat eller om någon av samorganisationens medlemmar gör framställan härom.
  9:2 Kallelse till allmänt sammanträde utsändes senast 2 veckor före dess avhållande.
  Kallelsen skall innehålla motivering för det allmänna sammanträde, föredragningslista samt handlingar som rör de ärenden som skall behandlas.
 1. STYRELSE
  10:1 Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis för tid av två år. Medlemmarna i föreningen utser ordf. bland styrelseledamöterna. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
  10:2 För att styrelsen skall vara beslutför erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträde samt att minst 3 närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
  Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll.
  10:3 Styrelsen skall förbereda inkomna motioner i samråd med båtrådsrepresentanterna
  Att vid behov begära yttrande från berörda medlemsklubbar
  Att upprätta berättelse över verksamheten
  Att föreslå budget
  Att ansvara för samorganisationens ekonomi
  Att kalla till års- och allmänt sammanträde
 1. REVISIONEN
  11: 1 Samorganisationens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs växelvis för en tid av två år. En suppleant väljs för en tid av ett år.
 1. BÅTRÅDET
  Ledamöter i det kommunala BÅTRÅDET utgörs av BÅTSAMS styrelse. Styrelsen utser inom sig vilka som skall representera vid båtrådets sammanträden.
 1. VALBEREDNING
  Valberedningen består av 3 st ledamöter valda av årssammanträdet för en tid av ett år. En av ledamöterna väljs som sammankallande.
 1. BESLUT OCH VAL
  Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar särskilt föreskriven. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall, där någon vid val fordrar sluten sådan. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst
 1. FIRMATECKNING
  Samorganisationens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.
 1. STADGEÄNDRING
  Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årssammanträde. 2/3
  majoritet av vid sammanträdet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.
 1. SAMORGANISATIONENS UPPLÖSNING
  Beslut om samorganisationens upplösning skall för att vara giltig fattas av 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid årssammanträde.
  Fattas beslut om samorganisationens upplösning, skall vid samma tillfälle beslut fattas om hur det skall förfaras med samorganisationens tillgångar. Härvid skall iakttagas att tillgångarna skall användas till båtlivets fromma. Någon delning mellan medlemsklubbarna får icke förekomma. Beslut om anslag till enskild eller grupp av klubbar får heller icke fattas vid sammanträdet där beslut om samorganisationens upplösning fattas.

KARLSKRONA BÅTKLUBBARS SAMORGANISATION